Zajednički evropski referentni okvir za jezike

CEFR - Common European Framework of Reference for Languages

cefr okvir zastava

Ovaj standard za jezike je nastao kao rezultat dvadesetogodišnjih istraživanja koje je u domenu nastave, učenja i testiranja stranih jezika sproveo Savet Evrope.

Ovaj dokument he prvi put objavljen 2001 godine, sačinjen je u saradnji Saveta Evrope sa drugim evropskim jezičkim institucijama.

CEFR, kod nas nazvan Zajednički evropski referentni okvir za jezike, sadrži smernice za objektivno opisivanje znanja učenika stranih jezika i predstavlja detaljnu, povezanu i jasnu osnovu za pripremu nastavnih planova i programa, za izradu nastavnih materijala i za izradu mernih instrumenata, standardizovanih testova za proveru sposobnosti u stranim jezicima.

CEFR je u upotrebi u Evropi, ali i na drugim kontinentima. Do sada je preveden na 39 jezika.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike daje preporuke koje se odnose na vrstu nastave, kao i na metode kojima se nastavnici služe prilikom osmišljavanja programa i prilikom izvođenja nastave.

CEFR razlikuje tri osnovna nivoa znanja nekog stranog jezika :

A
početni
govornici
B
samostalni
govornici
C
napredni
govornici

i šest podnivoa A1, A2, B1, B2, C1, C2 i daje detaljne opise jezičkih sposobnosti govornika stranog jezika za svaki od njih.

Svi nivoi opisani su i kao tzv. "Šta možeš", iskazi koji detaljno opisuju šta je govornik u stanju da čini sa stranim jezikom.

Šta možeš na svakom od nivoima znanja stranog jezika Pogledaj ovde...