Naš pristup nastavi stranih jezika

MasterLing škola stranih jezika posebnu pažnju posvećuje pripremi i izvođenju kurseva.

Engleski više nema status stranog jezika, već dodatnog jezika. Govoriti engleski se praktično podrazumeva, ali u savremenom životu engleski više nije dovoljan. Za jedan od prioritetnih ciljeva za stanovnike svog prostora, Evropa je postavila znanje tri jezika. Da bi uspešno odgovorili na potrebu kvalitetnog učenja stranih jezika, fokusirani smo na tri komponente.

Naš metod

Svesni potrebe i značaja učenja stranih jezika u potpunosti smo posvećeni pružanju visokokvalitetne nastave jezika po svim uzusima i kriterijimima savremene metodičke struke i nauke. Naša nastava je koncipirana po principima komunikativnog pristupa predavanju i učenju stranih jezika, koji podrazumeva stalnu i dinamičnu interakciju između nastavnika i učenika, kao i aktivno učešće učenika u modeliranju i izvođenju nastave. Verujemo da naši polaznici moraju da savladaju strukturu jezika koji uče, kako bi mogli uspešno da komuniciraju. Zato ukrštamo komunikativni pristup sa nastavom gramatike, i u najvećoj mogućoj meri integrišemo nastavu receptivnih veština (slušanje i čitanje) i produktivnih veština (govor i pisanje).

Naši nastavnici

Nastavu izvode diplomirani filolozi i masteri stranog jezika koji poseduju visoko stručno znanje i iskustvo kako iz teorijskih, tako i praktičnih aspekata nastave stranog jezika. Radeći sa grupama pažljivo prate rad i napredovanje svakog polaznika, posvećuju posebnu pažnju individualnom stilu učenja svakog pojedinačno, podstiču ga da ga na optimalan način upotrebi. Time postižu ujednačeno napredovanje svakog pojedinačno a samim tim i grupe u celini.

Kontrola i praćenje

Napredovanje svakog polaznika pojedinačno a time i uspešnost nastave postiže se obaveznim testiranjem pre upisa na kurs stranog jezika, za one koji su učili ranije, radi utvrđivanja početnog znanja i na kraju da bi saznali nivo postignutog. Dinamiku napredovanja utvrđujemo testiranjem u toku trajanja kursa. Rezultat ovih testova omogućava učenicima jasan uvid u njihove potrebe i napredovanje i najbolji su dokaz opravdanosti za uloženi novac i vreme.

naš pristup nastavi stranih jezika